چاپ
بازدید: 10942
در این مرکز علاوه بر کاریوتیپ برروی نمونه خون محیطی و مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) موارد زیر انجام می گردد:
  1. کاریوتیپ مغز استخوان
  2. بررسی کامل ژنوم با روش (Comparative Genomic Hybridization, CGH)
  3. بررسی FISH برای موارد خاص شناخته شده ژنوم