چاپ
بازدید: 20960
آزمایشگاه ژنتیک این مرکز با بهره گیری از تکنیک های مدرن مولکولی و سیتو ژنتیک توانمندی تشخیص انواع بیماری های ژنتیکی اعم از ژنی و کروموزومی را دارد. از این رو بیماری های مختلف ژنتیک شامل بیماری های ژنتیک شایع و کمیاب در سطح مولکولی و تشخیص قبل از تولد بصورت روتین در این مرکز انجام می شود. در مواردیکه امکان تشخیص بیماری در کشور فراهم نباشد، با هماهنگی با مراکز پیشرفته ژنتیک دنیا امکان ارسال نمونه به خارج از کشور و انجام آزمایش ژنتیک وجود دارد.