در این مرکز علاوه بر کاریوتیپ برروی نمونه خون محیطی و مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) موارد زیر انجام می گردد:
  1. کاریوتیپ مغز استخوان
  2. بررسی کامل ژنوم با روش (Comparative Genomic Hybridization, CGH)
  3. بررسی FISH برای موارد خاص شناخته شده ژنوم
کلیه حقوق برای مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان محفوظ می باشد
طراحی و پیاده سازی ؛ kamrad.ir